How to Make Yourself Study When You Have Zero Motivation

Bạn có thể có một số nhiệm vụ đang nhìn từ lá cây của bạn từ bàn làm việc của bạn ngay bây giờ, nhưng hãy suy nghĩ về việc làm bất kỳ công việc nào trên nhiệm vụ đó ngay bây giờ là cuối cùng trong lệnh đầu cấm. bởi vì bạn thực sự không có động lực để làm nó…

Photo by Green Chameleon on Unsplash

1. Go outside and go for a walk.

Photo by Alvin Mahmudov on Unsplash

2. Decide on one specific task to work on.

Photo by Max Saeling on Unsplash

3. Clear to neutral.

Photo by Kevin Bhagat on Unsplash

4. The low effort hack.

Photo by bruce mars on Unsplash

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
April Phan

Lover of writing. Sharing thoughts and experiences on kindness, health, relationship, culture, travel, and self-help. Be well.